Escargot at Cafe Paris-London, Paris, France

20131120-051441.jpg

Comments

comments166 responses to “Escargot at Cafe Paris-London, Paris, France”

 1. Gene says:

  .

  thanks for information!

 2. louis says:

  .

  ñïñ çà èíôó.

 3. Patrick says:

  .

  ñýíêñ çà èíôó!

 4. Max says:

  .

  ñïàñèáî!!

 5. Charlie says:

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!

 6. clinton says:

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!

 7. adrian says:

  .

  ñïñ çà èíôó!

 8. Danny says:

  .

  thanks for information.

 9. Jerry says:

  .

  ñïñ çà èíôó.

 10. paul says:

  .

  áëàãîäàðåí!!

 11. Brett says:

  .

  ñïñ çà èíôó!

 12. Duane says:

  .

  tnx for info!

 13. Morris says:

  .

  ñýíêñ çà èíôó.

 14. Stuart says:

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!

 15. Elmer says:

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!

 16. Ian says:

  .

  ñïñ çà èíôó.

 17. Fred says:

  .

  áëàãîäàðþ!!

 18. jeff says:

  .

  tnx for info!!

 19. hugh says:

  .

  tnx for info!!

 20. Stuart says:

  .

  thanks for information!!

 21. lester says:

  .

  ñýíêñ çà èíôó!

 22. Guy says:

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!

 23. Dave says:

  .

  tnx for info!

 24. Brett says:

  .

  ñýíêñ çà èíôó!

 25. alfonso says:

  .

  áëàãîäàðþ.

 26. Edward says:

  .

  thanks for information!!

Leave a Reply